Contact

Wat is Pieterpoort?

Pieterpoort is een woongroep met 24-uurszorg en passende voorzieningen voor mensen met een meervoudige beperking. Met drie begeleiders op acht bewoners bieden wij een liefdevol thuis waar ruimte is voor échte aandacht, ontplooiing en ontwikkeling. Onze aanpak brengt zorg terug naar de bedoeling. We werken vanuit een holistisch mensbeeld en niet vanuit productienormen, dure managementlagen en tijdsdruk, maar vanuit menslievendheid, aandacht en oprechte verbinding. Met elkaar, de medemens en de natuur.

Voor wie is Pieterpoort?

Pieterpoort is er voor jonge mensen met verschillende en soms complexe niveaus van beperkingen. Naast mensen die volledig rolstoelgebonden zijn, kunnen er ook mensen wonen die mobiel zijn, maar een verstandelijke of zintuiglijke beperking hebben. Pieterpoort is echter meer dan haar bewoners. Het is een leefgemeenschap waarin ook medewerkers, familie en vrienden een belangrijke plek innemen. Ouders, broers en zussen zijn welkom om tijd door te brengen met hun familielid of te blijven logeren.

Hoe ziet Pieterpoort eruit?

Pieterpoort is een duurzaam gebouw bestaande uit 24 ruime, aangepaste studio’s, grote woonkamers en keukens, een multifunctionele belevingsruimte, een rolstoelvriendelijke belevingstuin en een therapeutisch zwembad. Het ontwerp is volledig gericht op een healing environment met veel daglicht, veel groen, een goede luchtkwaliteit, zachte kleuren en materialen, de juiste akoestiek en een organische vormgeving. De vijf elementen - aarde, lucht, metaal, water en vuur - en de relatie met de primaire zintuigen zien, horen, ruiken, voelen en proeven vormen de basis. Het totaalconcept is afgestemd op de fysieke en mentale gezondheid van de bewoners en de medewerkers. Zo creëren we in Pieterpoort een warme en gezonde leefomgeving.

Verbinding met de buurt ontstaat door allerlei activiteiten zoals barbecues, een kerstviering, muziekavonden of gezamenlijke groenvoorziening.

Waar vinden we Pieterpoort?

Pieterpoort wordt gevestigd in een woonwijk. We zien Pieterpoort als een leefgemeenschap die deel uitmaakt van een groter geheel. Wij geloven dat Pieterpoort een verbindende functie kan hebben en dat de wijk er rijker en sterker van wordt. Verbinding met de buurt ontstaat door allerlei activiteiten zoals barbecues, een kerstviering, muziekavonden of gezamenlijke groenvoorziening. Ook door een Pieterpoortkrantje uit te brengen, leggen we contact met omwonenden. Wie het leuk vindt, is van harte welkom als vrijwilliger. Maar ook zonder actieve bijdrage zijn omwonenden van harte welkom voor een kopje koffie. Zo kan verbinding en onderling contact op een natuurlijke manier ontstaan en groeien.

Onze kijk op zorg

Bij de oprichting van Pieterpoort hebben wij ons laten inspireren door Slow Care. Voor ons betekent zorg: aandachtig zijn en in oprechte verbinding met de ander luisteren naar wat hij of zij nodig heeft, zoals een moeder voor haar kind zorgt. De werkdruk in veel zorginstellingen is zo hoog opgelopen dat er geen tijd meer is voor liefdevolle zorg. Medewerkers én bewoners kwijnen weg door gebrek aan aandacht en liefde. Wij willen zorgen uit liefde en niet gebukt gaan onder administratieve of financiële druk. Bij Pieterpoort beperken we de administratieve lasten en overheadkosten tot een minimum, zodat het geld ten goede komt aan de bewoner en de medewerker weer vanuit zijn hart zorg kan bieden.

Onze kijk op de bewoners

Onze bewoners verdienen zorg en aandacht van een hoog niveau. Volgens ons is het niet de bedoeling dat mensen met een meervoudige beperking buiten de maatschappij leven. Het ideaal van Pieterpoort is een volledig inclusieve samenleving waarvan onze bewoners en andere mensen met een beperking onlosmakelijk deel uitmaken. Wij geloven dat ieder mens iets te bieden heeft. Juist mensen met een beperking! In een tijd waarin velen vanuit het hoofd leven, laten zij ons zien dat het niet draait om prestaties, succes en geld, maar om liefde, aandacht en verbinding. Ze kunnen ons leren om meer vanuit ons hart en in het hier en nu te leven.

Onze kijk op de medewerkers

Pieterpoort gunt zorgprofessionals een werkomgeving waarin ze weer vanuit hun roeping en vanuit hun hart kunnen werken. We willen dat medewerkers zich elke dag geïnspireerd voelen en voldaan naar huis gaan. De leiding zorgt voor een veilige omgeving waar iedereen zijn talenten ten volle kan benutten en ruimte voelt om te groeien. We werken vanuit vertrouwen en bieden medewerkers zo veel mogelijk autonomie om zelf aan te voelen wat bewoners nodig hebben. Het team werkt vanuit zelforganisatie waarin gelijkwaardigheid heel belangrijk is. Het uitgangspunt is dat iedereen ertoe doet, zijn verantwoordelijkheid heeft en veel voldoening ervaart door bij te dragen een liefdevolle zorg.

We kijken naar gezamenlijke interesses en hoe bewoners en medewerkers daar met elkaar uiting aan willen geven.

Onze kijk op een leefgemeenschap

Wij zien Pieterpoort niet als een zorgcomplex, maar als een leefgemeenschap. Een gemeenschap ontstaat als mensen zich van binnenuit met elkaar verbonden voelen en samen een leven voor zichzelf en anderen creëren. In Pieterpoort is zorg bieden geen doel op zich, maar een middel om iedereen een waardevol leven te bieden. Mensen met een beperking hebben behoeftes, net als ieder ander. We vinden het belangrijk dat daar ruimte voor is. Dat zij zoveel mogelijk een echt leven kunnen leiden en niet volgens schema van de ene in de andere kunstmatige setting worden geplaatst. We kijken naar gezamenlijke interesses en hoe bewoners en medewerkers daar met elkaar uiting aan willen geven. Net als in elke gemeenschap gunnen we de bewoners, medewerkers en de omgeving een manier om activiteiten en contacten op een organische manier te laten ontstaan in een ongedwongen sfeer.

Onze kijk op dagbesteding

Ook in onze visie op dagbesteding, volgen wij een zo natuurlijk mogelijke weg. Beleven, meedoen en bewegen staan centraal. Dat betekent dat bewoners geen nutteloze seriematige werkjes hoeven doen, maar waardevolle en gevarieerde activiteiten die hun ontwikkeling stimuleren. Uiteraard passen wij hierbij maatwerk toe. Ook in de dagbesteding willen we onze bewoners zoveel mogelijk het gevoel van een normaal dagelijks leven meegeven. Zo kunnen ze meehelpen met tuinieren, koken of de was doen. Als ontspanning werken we o.a. met muziek, mindfulness, oefeningen of massages, lichamelijke activiteiten die juist voor mensen die vaak opgesloten zitten in hun lichaam zo belangrijk zijn. Binnen Pieterpoort hebben we veel ruimte voor dagbesteding, maar we zullen zeker ook regelmatig buitenshuis iets gaan ondernemen. Hiervoor is een rolstoelbus ter beschikking.

Onze kijk op gezondheid

Bij Pieterpoort werken we vanuit een holistisch mensbeeld. Dat betekent dat we bij onze kijk op gezondheid naar alle aspecten van het mens zijn kijken. Om bewoners en medewerkers gezond te laten leven bieden we meer dan alleen nodige en praktische zorg. We creëren een gezonde omgeving in de brede zin van het woord. Liefde, aandacht, verbondenheid, leven met groene materialen, maar ook gezonde, natuurlijke voeding, buitenlucht en voldoende beweging zijn essentieel. We zijn ervan overtuigd dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan het hele welzijn, levensvreugde en vitaliteit.

Onze kijk op communicatie

Om onze idealen te realiseren is een juiste manier van communiceren van levensbelang. Dat is niet altijd gemakkelijk, omdat onze bewoners vaak niet of nauwelijks door middel van gesproken taal communiceren. Net als in onze hele aanpak, zullen we ook in de communicatie kiezen voor tijd, oprechte aandacht en gezond verstand. Dit geldt niet alleen voor contact met de bewoners, maar ook met ouders en collega’s. We beperken eindeloos papierwerk en werken zoveel mogelijk met korte lijntjes en contact van mens tot mens. De overdracht tussen collega’s en met ouders zal vooral verlopen via spreek-, beeld- en luisterverbinding. Hiermee houden we menselijkheid en gevoel in de communicatie en wordt miscommunicatie zoveel mogelijk voorkomen. Tot slot willen we benadrukken dat we veel waarde hechten aan inbreng van het thuisfront. De familie kent de bewoner als geen ander en wij maken graag gebruik van die kennis om de bewoner het optimale thuisgevoel te kunnen geven.

Ons verhaal

In 1992 werd onze zoon Isha geboren Hij was ons derde kindje, een heerlijke baby.
Heel tevreden en gemakkelijk. Na vier of vijf maanden kregen we twijfels over zijn ontwikkeling. We zagen dat hij niet goed volgde met zijn ogen en zijn linkerarm bewoog nauwelijks. Hij werd onderzocht. Isha’s rechterhersenhelft bleek slecht ontwikkeld. De artsen vertelden dat ons zoontje nagenoeg blind was, niet zou leren lopen en alleen zijn rechterarm kon gebruiken. De rest van de ontwikkeling moesten we afwachten. Zo namen we hem mee naar huis.

Isha groeide op. We vonden voor hem een fijne, kleinschalige school waar hij van zijn vijfde tot zijn twintigste goede begeleiding kreeg. Hij leerde veel en maakte vrienden. Daarna zou Isha, net als zijn broer en zus, ‘op zichzelf’ gaan wonen. We gingen op zoek naar een zorginstelling waar Isha een goed leven zou kunnen leiden en de juiste zorg zou krijgen. Die jarenlange, intensieve zoektocht waarin we vele instellingen bezochten liep uit op een teleurstelling. We vonden geen goede plek voor Isha en namen hem terug in huis.

Wat was het dan voor iets exotisch dat wij zochten? Een woongroep met gouden kranen en luxueus meubilair? Een koninklijke behandeling? Nee. We verlangden slechts de basis aan menselijke zorg, een plek waar zorg wordt gegeven die je als mens mag verwachten. Wij zochten naar een leefgemeenschap waar hij als mens wordt gezien. Waar ze vragen: wie ben jij? Wat zijn je behoeftes? Waar gezorgd wordt vanuit liefde. Waar sociale contacten organisch mogen ontstaan en bewoners hun dagen niet doorbrengen met geestdodende activiteiten, maar met bezigheden die ook daadwerkelijk bij hen passen. Waar gezond geleefd wordt. Waar emoties er mogen zijn. Een leefgemeenschap die zo is ingericht dat bewoners én begeleiders zich happy voelen omdat ze kunnen doen wat hen mens maakt. Waar ze leven en werken vanuit hun hart. Waar bewoners en begeleiders bieden wat ze te bieden hebben vanuit de talenten die hun stuk voor stuk uniek maken.

Zo’n plek vonden we niet.

Als ouders stuitten wij op een zorgsysteem dat zo ver is afgedreven van onze natuurlijke behoefte aan zorg geven en ontvangen dat cliënten en medewerkers slechts figuranten zijn geworden in een bedrijfseconomisch model. Zorg wordt niet verleend, maar uitgekleed tot het in een verdienmodel past. Voor elk taakje wordt een ander poppetje ingezet. De administratieve last is hoger dan de zorglast zelf. De cliënt en de medewerker worden vergeten, net als de kern van de zaak: zorg bieden.

En toen ontdekten we SlowCare in Oss. Daar zagen we dat de zorg die wij voor ogen hadden wél bestond. Hun aanpak inspireerde ons zo, dat we zelf aan de slag zijn gegaan om op vergelijkbare wijze een leefgemeenschap te creëren. Zo ontstond Pieterpoort. Vanuit deze stichting en vanuit onze eigen ervaring zetten wij ons nu in om een mooie leefgemeenschap te realiseren die we hadden willen vinden toen we zelf op zoek gingen. We hopen dat Isha hier samen met andere bewoners een gelukkig en eigen leven kan leiden.

Over Isha

Onze zoon Isha is inmiddels bijna dertig. Hij zit in een rolstoel en is meervoudig en visueel beperkt. Zijn ontwikkelingsniveau is niet gemakkelijk in leeftijd uit te drukken. Fysiek is hij afhankelijk, maar verstandelijk varieert zijn niveau op onderdelen en sociaal-emotioneel is Isha sterker dan je wellicht bij zijn profiel zou verwachten. Precies deze verschillen maken zijn situatie en het zorgen voor een passende omgeving soms best lastig. Binnen ons gezin neemt Isha vanaf het begin een bijzondere plek in. Niet alleen vanwege zijn beperking. Isha is emotioneel heel krachtig en energiek. Hij voelt emoties bij anderen voordat ze ze voelen. Isha is een echte family man. Hij houdt van mensen en mensen houden van hem. Hij maakt graag contact. Degenen die hem kennen, zijn graag in zijn gezelschap. Isha leeft vanuit zijn gevoel en het is een groot geluk dat hij ook nog eens heel goed kan uitdrukken wat er in hem leeft.
Van kleins af aan, is muziek zijn passie. Zijn gehoor is scherp ontwikkeld en hij beleeft ontzettend veel plezier aan het luisteren naar muziek. Isha werd vanaf zijn peutertijd al bijzonder geraakt door de muziek van Pieter, zijn muziektherapeut. Isha sloot Pieter in zijn hart. Na al die jaren zijn ze nog steeds dikke vrienden en ze musiceren nog regelmatig samen. De naam Pieterpoort komt dus niet uit de lucht vallen...

Contact

Voor informatie of vragen over Pieterpoort mail of bel naar:
info@pieterpoort.nl of 06-30805915 Jeanne van de Vorst

Stichting Pieterpoort Kvk:
78209900

Bankrekeningnummer:
NL21 RABO 0357512383

Correspondentieadres:
De Remer 6
5984 NK Koningslust

Website laten maken Venlo door Bureau Magneet